Arilds kapells historia i årtal

1400-1450
Kapellet uppfördes sannolikt i början eller mitten av 1400-talet som en nära nog kvadratisk byggnad under sadeltak. Kapellet bör ha tillkommit för att tjäna de personer som säsongvis vistades på Arilds läge i samband med höstens sillfiske.
 
1475-1482
Kapellet byggdes till mot öster. Det nuvarande altaret murades upp. Bygget bekostades sannolikt av Barbara Brahe på Krapperup som efter ett besök hos påven 1475 erhöll av­latsbeviljning för besökande i kapellet.
 
1530-tal
Kapellet kan ha erhållit en bänkinredning eller en separat herrskapsbänk.
 
1680-tal
Kapellet renoverades. En predikstol med en pendang för ett orgelverk tillkom. Initiativtagare var troligen Krapperups ägare Maria Sophia De la Gardie och förebilder till inredningen fann hon i slottskyrkor tillhöriga hennes familj, bl.a. Magnus Gabriel.
 
1689
Carl XI:s namnchiffer hängdes upp i kapellet.
 
1722
Kapellet bedömdes som alldeles ”ruinerat” och ett reparationsarbete inleddes.
 
1732
Kyrkoherdeparet Sinius och Ingelotz skänkte ett rött antependium som fortfarande finns kvar.
 
1737-1738
Den befintliga altartavlan, ett verk av Johan Henrik Scheffel, tillkom. Snickarmästare Ola Oloffsson Skånberg från Ängelholm tillverkade ramen samt ett par skärmväggar som skulle förbinda predikstol och orgelpendang med ramen. Krapperups ägare P. G. von Kochen bekostade arbetena. Ett votivskepp skänktes av färjeman Bohle, Helsingborg.
 
1740-1744 Målarmästare Olof Walter från Helsingborg målade och marmorerade det nya altararrangemanget samt förgyllde listerna. Orgelpiporna som var placerade på orgelpendangen försilvrades. Murarmästare H. H. Franck från Ängelholm tog upp två nya fönster mot norr. Fönstren var blyspröjsade. Krapperups timmerman Måns Christiersson gjorde ny bänkinredning och Olof Walter marmoreringsmålade både bänkarna, fönsterkarmarna, fönsterbågarna samt två kollekttavlor (föregångare till kollekthåvarna). Åter var det von Kochen som var initiativtagare. Ett grönt antependium skänktes av Krapperups ägare. Ett stycke av detta är ännu bevarat.
 
1772
Kapellets klocka göts om. Krapperups ägare Christopher von Kochen och Lovisa Amalia von Düben bekostade omgjutningen.
 
1775
Ett ur installerades med urtavla placerad i västra gaveln.
 
1790
Kapellet renoverades. Kyrkklockan hängdes troligen upp på sin befintliga plats i en muröppning i västra gavelmuren. I äldre tid hade det funnits en fristående klockstapel eller liknande.
 
1900
Kapellet genomgick en omfattande renovering. Nytt innertak och golv tillkom. Hela inredningen målades brun.
 
1900-talets början
Ett nytt knäfall skänktes till kapellet av Höganäsbolagets disponent.

1920-tal
Nattvardssilver och malmljusstakar skänktes till kapellet av familjerna Gyllenstierna och Stiernstedt, Krapperup
 
1928
Ett förslag till ominredning upprättades, vilket innebar att valv skulle slås i kapellet, att ny bänkinredning skulle sättas in samt att altaranordningen med altartavla, predikstol, orgelpendang och skärmväggar skulle tas bort. Riksantikvarien motsatte sig förslaget, som aldrig genomfördes.
 
1960
Den ursprungliga marmoreringsmålningen på bänkinredning, predikstol, orgelpendang samt altarskärmar togs åter fram.
 
1967
En piporgel sattes in i kapellet byggd av orgelbyggaren Anders Persson i Viken. 
 
2001
I samband med renovering framkom marmoreringsmålning i fönstrens karmar mot norr. Målningen bevarades i det nordöstra fönstret.

Ljusstakar skänkta av Viveca Stiernstedt i samband med maken Augusts bortgång 1924
Arilds kapell, koret
Kapellets östra gavel
Carl XI:s namnchiffer från 1689 påminde om att Arild tillhörde Sverige och inte Danmark
Ljusarm från tidigt 1600-tal placerad på predikstolen
Detalj av antependium från 1732 skänkt av kyrkoherde Eric Sinius och hans hustru Catharina Maria Ingelotz
Votivskepp skänkt 1738 av Cornelius Eriksson Bohle som var färjeman i Helsingborg
Kapellets västgavel med klocka skänkt av Krapperups ägare Christopher von Kochen och Lovisa Amalia von Düben 1772
Knäfall med relief av Ferdinand Ring skänkt av Höganäsbolagets disponent Åke Nordenfeldt. Nu tyvärr bortplockat från kapellet
Bänkinredning tillverkad av Krapperups timmerman Måns Christiersson 1743 och marmoreringsmålad av Olof Walter, Helsingborg 1744