Krapperup mellan renässans och skiftesreformer

Krapperup mellan renässans och skiftesreformer redovisar ett mångårigt forskningprojekt finansierat av Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen. Bokens volym I skildrar Krapperups borg och dess byggnadshistoria, utvecklingen i godsets underlydande byar samt Krapperups betydelse för bebyggelseutvecklingen i området. Volym II är en katalog som beskriver gårdar och gatehus i Brunnby socken, vilka lydde under Krapperup.
Projektet grundar sig på arkivforskning och bygger på ett rikt källmaterial bestående bl.a. av syneprotokoll, arrendekontrakt, inventariehandlingar, räkenskaper och kartor. Därtill har byggnadsarkeologiska och dendrokronologiska undersökningar utförts inom projektets ramar.
Boken ingår i serien Historia kring Krapperup i vilken forskare med olika kulturhistorisk inriktning presenterar sina resultat. Se www.krapperup.se under fliken Stiftelsen & Fondmedel.

Krapperups borg, några av godsets gårdar och torp samt exempel på arkivhandlingar som ligger till grund för boken Krapperup mellan renässans och skiftesreformer.